CD

 

De titel van onze laatste CD is ” Vlinders van mijn Hart “.
Deze CD op op 7 mei 2016 gepresenteerd.

U kunt deze CD bestellen door een mail sturen naar info@sinjael.nl

voorkant

Vierde CD: ” Spiegels van Liefde “

Deze CD bevat maar liefst 18 nummers en is op 26 juni 2010 gepresenteerd.

cd4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beluister hier het negende nummer van onze CD; “De nije Moarn ” (de nieuwe morgen)

De nije moarn

Altyd mar drok en altyd mar warber, do fljochst dy sels foarby
Altyd mar fleane en altyd mar jachtsje, hasto noch wol tiid foar my ?
Sjoch ris om, o sjoch ris foar dy. Komt it sa wol goed ?
Do libbest dyn libben dochs mar ien kear. Tink dochs nei, ja doch it hjoed

Want iens dan komt de moarn, iens de nije moarn (2x)

Asto werom sjochst op dyn libben, laket dy dat oan ?
Bist tefreden mei watst sjochst, of fynst it mar gewoan ?
Tiid genôch foar oare minsken, of kaam it der net fan
Do libbest dyn libben dochs mar ien kear, feroarje no, ja doch it man,

Want iens dan komt de moarn, iens de nije moarn (2x)

Derde CD: ” Underweis “

cd-underweis

Tweede CD: ” Hoe zal het gaan “

cd-hoe

 

 

 

 

 

 

 

Eerste CD: ” Leef je leven “

cd-leef